standard post

Esnaf ve sanatkarların borçları ertelendi
KONESKOOP

Esnaf ve sanatkarların borçları ertelendi


Esnaf ve sanatkarların kredi taksitleri, Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnaf 31 Aralık ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek. Resmi gazetede yayınlanan karar şu şekilde:

3/2/2021 TARİHLİ VE 3489 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye

genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince

(Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez

Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet

kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin

kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

amacıyla hazırlanmıştır.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle

işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan

ESKKK'lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde

kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap

devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile

1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe

girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit

vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade

tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit

sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenir.

(2) Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili

kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta

muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenir.

(3)Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi

boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınır. Çalışan sayısında eksilme

tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılır.

Diğer hükümler

MADDE 3- (1) Erteleme süresince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak tutar belirlenirken

kredilerin faiz tabakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilcrine özgü kaynak maliyeti

dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkârlara

uygulanan faiz indirim oranları esas alınır.

(2) Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları,

kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti

dikkate alınarak belirlediği cari kredi faiz oranı ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli

faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Erteleme süresince hesaplanan gelir

kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunur.

(3) Bu Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde

düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafindan erteleme

süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu

bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz.

(4) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna

kadar takip işlemi başlatılmaz.

(5) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği

gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(6) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap

devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon

yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir. Bankanın, bu Karar

bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve

her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca

bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ilgili yıl

bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(7) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde,

27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fikrası ile Banka

tarafından TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaleti ile veya

doğrudan düşük faizli kredi kullandırnlmasına ilişkin ilgili yıl kararlarının "gelir kayıplarının

tespiti"ne ilişkin hükümleri esas alınır.

(8) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve

sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuati uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Tüm HaberlerTüm Haberler